Avís legal

El present avís legal (en endavant, l’avís legal) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.alfarent.com (en endavant, el Web) de COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL, amb domicili social al carrer Ponent 22 Pl. Pont del Príncep amb CIF B17592304.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al Web, estan subjectes a la legislació i jurisdicció
espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de GIRONA per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés al present Web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL El titular del Web no s’identifica amb les opinions realitzades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu Web, canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten com la manera en què aquests es presenten o localitzen en els seus servidors.

Propietat intel∙lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut del Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts del Web encara que s’hi citin les fonts, excepte consentiment per escrit de COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts al Web de l’empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) al Web de COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL tenen una finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació ni recomanació.

Política de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades

A efectes del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL, com a responsable del tractament, informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, l’usuari accepta que COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL reculli les dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

És obligatori emplenar el formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts al web. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades de caràcter personal. L’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del registre d’activitats i operacions de tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que estableix el RGPD.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades, i exonera COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL de qualsevol responsabilitat. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin
d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web, fins i tot en pot limitar l’accés o no permetre’l. S’exonera COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL sempre que procedeixi de fonts alienes a COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL

Galetes

El lloc web WWW.ALFARENT.COM utilitza galetes (cookies), considera que aquests fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. No obstant això, l’usuari pot configurar el navegador perquè impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL són exclusivament el manteniment i la gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Per a finalitats comercials i de millora de l’experiència en línia del client.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de rectificació, drets d’accés, cancel·lació oposició

L’usuari pot adreçar les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al següent correu electrònic: alfarent@alfarent.com. En virtut del que estableix el RGPD, també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).

Mesures de seguretat

COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura establir tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL. COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, accepta i consent el tractament automatitzat de les dades per part de COMPANYIA ALFA DE RENT A CAR SL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de privacitat. Certs serveis prestats en el web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.